WON Akademie

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home
Lidmaatschap en charter
E-mail Afdrukken

De wederzijdse rechten en plichten van de WON Akademie en de aangesloten scholen liggen vast in het zogenaamde Charter (zie hieronder).
Scholen die voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in het Charter, kunnen toetreden tot de WON Akademie. Als een school zich aanmeldt als kandidaat-lid, beoordeelt het bestuur de kandidatuur op de mate waarin deze school al heeft geïnvesteerd in draagvlak en faciliteiten binnen de school. Als de school aan dit criterium voldoet, legt het bestuur de kandidatuur vervolgens voor aan de aangesloten scholen in de regio. Mocht een WON Akademie-school uit concurrentieoverwegingen bezwaar hebben tegen toetreding van de kandidaat school, dan kan deze dat beargumenteerd kenbaar maken. Het bestuur zal de kandidaat-school dan niet toelaten tot de WON Akademie.

HET CHARTER:

DE OVEREENKOMST TUSSEN WON AKADEMIE EN AANGESLOTEN SCHOLEN

WON AKADEMIE

CHARTER


De WON Akademie heeft tot doel VWO-leerlingen van brugklas tot het eindexamen door vertrouwd te maken met wetenschappelijk denken en werken, door middel van wetenschapsoriëntatie.

De Doelen & Eindtermen en de Leerlijn van WON Akademie beschrijven en structureren de wetenschappelijke kennis, vaardigheden en attitude waarom het daarbij gaat. Centraal staat het streven naar de ontwikkeling van kritisch denken, nieuwsgierigheid, creativiteit en open-mindedness.

Dit charter beschrijft de rechten en plichten van de WON Akademie en de daarbij aangesloten scholen.

1.  Scholen die deel uitmaken van de WON Akademie bepalen zelf hoe ze wetenschapsoriëntatie praktisch en roostertechnisch organiseren (in de vorm van vaste uren per week of in projectweken, als apart vak of geïntegreerd in alle vakken, enz.).

2.  De scholen dragen er zorg voor dat het onderwijs gericht is op de Doelen en Eindtermen van de WON Akademie, en dat de daarin genoemde wetenschappelijke termen/begrippen ook daadwerkelijk aan de orde komen. Attitude, kennis en vaardigheden uit de Doelen & Eindtermen worden geïntegreerd in het curriculum van de school.

3.  Binnen de WON Akademie wordt een Leerlijn ontwikkeld en aan de scholen aangeboden. Ook daaraan committeren de scholen zich, met dien verstande dat de pedagogisch-didactische vormgeving een zaak van de scholen zelf is. Er wordt dus geen ‘verplichte’ methode aangeboden, maar een beschrijving van een gefaseerde weg naar de Doelen en Eindtermen, als leidraad bij de ontwikkeling van concrete lessen/lesonderdelen door docenten. Daarnaast kunnen scholen ideeën opdoen uit voorbeelden van projecten/onderzoeksopdrachten van collega-scholen.

4. Wetenschapsfilosofie is een integrerend bestanddeel van het programma. Daarbij gaat het niet om een complete inleiding over en geschiedenis van de wetenschapsfilosofie, maar wel om gerichte aandacht voor belangrijke wetenschapsfilosofische elementen en dilemma’s. Hoe dat gebeurt (in filosofielessen of binnen wetenschapsoriëntatie) bepalen de scholen zelf.

5.  WON Akademie verschaft de scholen ook bruikbaar toetsmateriaal. Het staat scholen vrij daar al of niet gebruik van te maken.

6.  De betrokkenheid van de schoolleider is essentieel voor de ontwikkeling van wetenschapsoriëntatie op een school. Die betrokkenheid omvat niet alleen facilitering en planning, maar ook (en misschien zelfs vooral) coaching van het ontwikkelingsproces en het bevorderen van de duurzaamheid van wetenschapsoriëntatie in de school. De schoolleiders van de aangesloten scholen komen (tenminste) eenmaal per jaar bij elkaar voor discussie en besluitvorming over beleidspunten en voornemens van bestuur en bureau.


7.  WON Akademie-scholen zijn verplicht deel te nemen aan:

 • Docentenconferenties (twee maal per jaar)
 • De jaarlijkse schoolleidersbijeenkomst.
 • De jaarlijkse WON Manifestatie
 • De collegiale visitatie, die de kwaliteit van wetenschapsoriëntatie op de scholen moet waarborgen.
 • Regionale netwerken in het kader van het regionale organisatiemodel i.o. van de WON Akademie.


8.  WON Akademie-scholen worden gecertificeerd als ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Er is een WON-team, zodat continuïteit, collegiale steun en feedback gewaarborgd zijn. Een van de teamleden is aangewezen als WON-coördinator, en daarmee verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen Wetenschapsoriëntatie.
 • Er is een aantoonbaar vaste plek voor Wetenschapsoriëntatie in het curriculum en in het personeelsplan (eventueel nader geconcretiseerd in het rooster of de lessentabel).
 • Er is een duidelijk gestructureerd programma, gebaseerd op de Doelen en Eindtermen van de WON Akademie, met een duidelijke lijn van brugklas tot eindexamen, en een weloverwogen aanpak van evaluatie en toetsing.
 • Er zijn voldoende geschoolde docenten c.q. docenten die de (verplichte) scholing op volgen/hebben gevolgd.


9.  Lidmaatschap van WON Akademie loopt per kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december), en deelnemende scholen worden in principe lid voor een periode van 5 jaar. Voor beëindiging van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van een jaar.

10. Aangesloten scholen betalen in januari hun jaarlijkse contributie à € 6.500. Bij toetreding tussen 1 maart en 31 juli wordt dit bedrag naar rato verminderd. Bij toetreding ná 1 augustus geldt voor het lopende kalenderjaar een contributie van € 2.500.


TOETREDING
Scholen die voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in het charter, kunnen toetreden tot de WON Akademie. Als een school zich aanmeldt als kandidaat-lid, dan beoordeelt het bestuur van de WON Akademie de kandidatuur op de mate waarin deze school al heeft geïnvesteerd in draagvlak en faciliteiten binnen de school. Als de kandidaatschool voldoet aan dit criterium, dan legt het bestuur de kandidatuur voor aan de aangesloten scholen in de regio. Mocht een WON Akademie-school uit concurrentieoverwegingen bezwaar hebben tegen toetreding van de kandidaatschool, dan kan deze dat beargumenteerd kenbaar maken. Het bestuur zal de kandidaat-school dan niet toelaten tot de WON Akademie.


WON-scholen hebben in principe recht op de volgende voorzieningen vanuit de WON Akademie:

 • Twee maal per jaar een docentenconferentie
 • Gebruik van de databank: toegang tot Doelen en Eindtermen, Leerlijn, en materiaal van andere aangesloten scholen
 • Een- of twee maal per jaar inzet van een wetenschapper
 • Eenmaal per jaar een dagdeel bezoek vanuit WON Akademie, voor een gesprek over voortgang, c.q. begeleiding (zo nodig/op verzoek, bv. bij problemen uit te breiden met nóg een dagdeel)
 • Antwoord op vragen in emails (binnen een week)
 • Een jaarlijks evenement met promovendi (`Back to the Future’)
 • Deelname aan de jaarlijkse WON Manifestatie (voorronden en landelijke finale).
 

Wie is online

We hebben 3 gasten online

Opmerking